Unser Team 

Our TeamJürgen Müller (e-mail: juergen.mueller@jura-tech.de)
Geschäftsführer / General Manager


Dominik Müller (e-mail: dominik,mueller@jura-tech.de)
Produktionsleiter / Production Manager


Thomas Franz (e-mail: thomas.franz@jura-tech.de)
Assistent Geschäftsleitung /Assistant General Manager

 
Dagmar Uebler (e-mail: av@jura-tech.de)
Vertrieb, Ltg. Druckerei, Arbeitsvorbereitung
Sales, Head of Printing department, planning Operation

 

 
Petra Gebhard (e-mail: petra.gebhard@jura-tech.de)
Verwaltung, Auftragsbearbeitung
administration, order management


Stefanie Birkmann (e-mail: stefanie.birkmann@jura-tech.de)
Verwaltung, Auftragsbearbeitung
administration, order Management

zur Zeit im Mutterschutz


Dani Wolf (e-mail: dw@jura-tech.de)
Teamassistentin/Team assistant


Erika Simon (e-mail: erika.simon@jura-tech.de )
Buchhaltung
bookkeeping

 
Hr. Wellmann (e-mail: ralf.wellmann@jura-tech.de)
Qualitätsmanagement
Quality management
 
Hr. Friedrich (e-mail:av@jura-tech.de)
Druckermeister
Printing technician